شرکت سدنا در هیئت تجاری به کشور کنیا با حضور معاون علمی و فناوری ریایت جمهوری (جناب آقای دکتر ستاری) جهت توسعه بازار بین‌الملل در این کشور حضور داشت.