دریافت لوح تقدیر در جشنواره حمایت از حقوق مصرف کننده سال 1399