هادی قزاقی
 
مدیریت عامل
   شرکت SEDNA با ارائه متفاوت ترین نسل از محصولات خانه هوشمند در سال 2011 با همکاری آیندهون هلند در ایران وارد عرصه فعالیت حرفه ای شد.
 
PHONE:
021 88004006
داخلی 1100


EMAIL:
ceo@sednaco.ir 

   
  معصومه تاجیک
 
روابط عمومی
   شرکت SEDNA با ارائه متفاوت ترین نسل از محصولات خانه هوشمند در سال 2011 با همکاری آیندهون هلند در ایران وارد عرصه فعالیت حرفه ای شد.
 
PHONE:
021 88004006
داخلی 1108


EMAIL:
info@sednaco.ir 
   
 

 

 
   محسن حبیبی پور
 
فروش
   شرکت SEDNA با ارائه متفاوت ترین نسل از محصولات خانه هوشمند در سال 2011 با همکاری آیندهون هلند در ایران وارد عرصه فعالیت حرفه ای شد.
 
PHONE:
021 88004006, 09128504006
داخلی 1103


EMAIL:
sales@sednaco.ir
   
   حسین شیخ اسدی
 
تأمین
   شرکت SEDNA با ارائه متفاوت ترین نسل از محصولات خانه هوشمند در سال 2011 با همکاری آیندهون هلند در ایران وارد عرصه فعالیت حرفه ای شد.
 
PHONE:
021 88004006, 09129210611
داخلی 1106


EMAIL:
p.d@sednaco.ir
   

 

   مهدی مهدوی
 
تدارکات و لجستیک
   شرکت SEDNA با ارائه متفاوت ترین نسل از محصولات خانه هوشمند در سال 2011 با همکاری آیندهون هلند در ایران وارد عرصه فعالیت حرفه ای شد.
 
PHONE:
021 88004006
داخلی 1108


EMAIL:
info@sednaco.ir
   
  مصطفی اردستانی
 
سرویس
   شرکت SEDNA با ارائه متفاوت ترین نسل از محصولات خانه هوشمند در سال 2011 با همکاری آیندهون هلند در ایران وارد عرصه فعالیت حرفه ای شد.
 
PHONE:
021 88004006, 09120884006
داخلی 1109


EMAIL:
sednaservice@sednaco.ir